Ge Tullverket ökade resurser - nu!

Den 1 mars skulle alla myndigheter levererat in sina budgetunderlag för de tre kommande åren. Tullverket har i sitt budgetunderlag argumenterat för en ganska kraftig ökning av anslagen, sammanlagt 543 miljoner kronor extra för de närmaste tre åren. Några av de faktorer som Tullverket nämner för att motivera anslagsökningen är:

  • Brexit

Sveriges handel med Storbritannien har visserligen minskat men fortfarande är Storbritannien en stor handelspartner och Brexit med allt vad det innebär kommer att innebära ökade tulldeklarationsvolymer.

  • Utveckla och förvalta IT-system

Införandet av UCC och den ökade elektroniska hanteringen av allt från tillstånd till presentation av gods slukar enorma IT-resurser vilket är den största boven i detta budgetdrama (min gissning). Nu trampar jag väl på många ömma tår här men IT-utveckling har en märklig (och ofta accepterad...) tendens att spränga alla budgetar och tidsplaner och jag tror inte att Tullverket är ett undantag. Därför tror jag att IT-kostnaderna bara kommer att öka framöver.

  • Idag har de bara resurser till en begränsad täckning i gränsskyddet nattetid

Eftersom Tullverket har begränsade resurser så tvingas de lämna många gränser obevakade nattetid och öppettiderna på Arlanda och vid Norge-gränsen kan komma att begränsas ytterligare utan ökade anslag.

  • Mängden tulldeklarationer ökar snabbt

Det senaste året ökade mängden tulldeklarationer med 10%, och den ökningen kan inte helt mötas med vare sig effektivisering eller ökad grad av automatklarering, ergo - mer personal krävs.

  • Tillståndshandläggningen¨

Som om det inte vore nog med att UCC ställer stora krav på ökade resurser på IT-utveckling och förvaltning så kräver införandet av UCC att en mängd tillstånd måste omprövas. Detta kräver stora resurser både hos företagen och hos Tullverket de närmaste åren. Snabb och korrekt handläggning av myndighetstillstånd är något som ligger högt på listan över handelsfrämjande åtgärder och måste prioriteras. Det har varit några tillståndshaverier de senaste åren (aktiv förädling och tullager exempelvis) där företagen har förlorat pengar på resursbristen hos Tullverket.

Det är inte så ofta jag tycker att myndigheter skall få extra resurser så fort de gapar efter det men nu tycker jag att Tullverket skall få vad de begär. Medborgare och företag har väldigt stor nytta av ett snabbt och effektivt Tullverk. När våra makthavare mumlar om vikten av ökad export glömmer de allt som oftast att vår export är djupt beroende av import för att tillverka det vi exporterar. Utan att ha vetenskapligt belägg för det så är jag övertygad om att en varsamt spenderad krona på Tullverket flerfaldigas i ”vinst” för konungariket Sverige. Nu är det långa handläggningstider för tillstånd, det är svårt att få tydliga besked om hur man skall göra i olika situationer (de få specialisterna med sakkunskap sitter i atomsäkra bunkrar verkar det som) och öppettiderna på tullexpeditionerna (de få som är kvar) är snåla. Kort sagt, mycket kan bli bättre och skall det bli allvar av ökad export och handel så måste vi ha ett starkt och effektivt Tullverk. Magdalena Andersson, fråga Peter Hultqvist hur du skall göra för att få övriga Regeringen att gå med på ökade anslag till ”din” myndighet om du har problem med retoriken.

 ”Peter Hultqvist – från vapenvägrare till spenderande försvarshök”, kanske en titel på Hultqvists framtida memoarer?

Kristian HalseComment