En riktigt god nyhet för världshandeln - TFA

Inte nog med att CETA och REX är på ingång, nu är också grunden lagd till ytterligare förenklingar för världshandeln. En ny överenskommelse för förenklingar i världshandeln, TFA (Trade Facilitation Agreement), har den 22 februari ratificerats av två tredjedelar av WTOs medlemsstater vilket innebär att avtalet nu träder i kraft. Avtalet stipulerar en mängd förenklingar och förbättringar av handelsprocedurerna i världen genom att staterna bland annat skall använda modern teknik och moderna arbetsmetoder i tullhanteringen, minska dokumentationsbördan och ha mer enhetliga tillämpningar globalt. Många av de överenskomna bestämmelserna implementeras genast i de redan besuttna länderna och de mindre bemedlade länderna (eller mindre utvecklade länderna som de lite nedlåtande kallas) har förbundit sig att lämna en tidplan för när de skall genomföra de åtgärder som stipuleras i TFA-avtalet.

Exempel på bestämmelser som är nedpräntade i avtalet är processer för snabbare processer vid gränspassage, att processer och regler skall vara enkelt tillgängliga online, införande av automatisering och e-tjänster, möjligheter att överklaga myndighetsbeslut, enhetliga processer och standarder, med mera. Det är alltså inget prat om tullsatser och frihandel utan TFA syftar till att minska de verkliga handelshindren; långsam byråkrati, överdrivna dokumentationskrav, korruption och godtyckliga tillämpningar av lagar och regler.

Vad som också är mycket positivt med detta avtal är att det finns en plan för hur de länder som inte har tillräcklig kompetens och ekonomiska medel skall få hjälp av de bättre bemedlade länderna med att genomföra förändringarna. Det ökar hoppet radikalt för att förändringarna verkligen kan genomföras. Dock är ju ingen inom världshandeln altruist så de bidrag som ges till fattigare länder hoppas man givetvis skall löna sig genom en ökad export till dessa länder vilket tydligt nämns utan omsvep i UDs pressmeddelande.

Optimistiska förespråkare har föreskrivit enorma besparingar och miljontals nya jobb till följd av TFA men som vanligt tar jag sådana siffror med en rejäl nypa salt (de är nog lika tillförlitliga som glädjekalkylerna kring de positiva effekterna av ett OS eller ett fotbollsmästerskap när de presenteras av SOK eller fotbollsförbundet) men avtalet är helt klart en mycket god nyhet för världshandeln.

Vad innebär TFA för ett svenskt företag då? Jo, bara några exempel är att på många exportmarknader ökar nu förutsägbarheten, genomloppstiderna för en gränspassage minskar, harmoniseringen av tullprocesserna förenklar er exportadministration, rättssäkerheten ökar och era kostnader för korruption minskar (jodå, de kostnaderna har ni ofta oavsett hur många anti-korruptionspolicies ni än har, men de är dolda i agentkostnader och annat).

För er som vill grotta ner er i detta avtal så rekommenderar jag denna websida:

http://www.tfafacility.org/trade-facilitation-agreement-enters-force-1

Vi hörs/
Kristian

kristian@simplicus.se

 

Kristian HalseComment